درباره مرکز

مرکز کسب و کار اتاق کرمان در راستای تحقق اهداف کلی و اساسی اتاق از جمله بهبود مستمر محیط کسب و کار استان کرمان ، با استفاده از ظرفیت های قانونی تعریف شده در حوزه اختیارات خود با استفاده از مشاوران خبره در دو بخش فعالان اقتصادی را یاری می کند.

بخش اول ارایه مشاوره در سرمایه گذاری ، ایجاد و یا توسعه کسب و کار

بخش دوم بررسی ، ارایه مشاوره و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های بانک ، بیمه ، مالیات و کار

چشم انداز

ساختار سازمانی

راهنمای دریافت مشاوره

گزارش عملکرد

مشاوره