رزومه مشاوران

نام مشاور:  عباس عسجدی

حوزه تخصصی: کسب و کار

سابقه مشاوره: 18 سال

دریافت رزومه

نام مشاور:  عباس عسجدی

حوزه تخصصی: کسب و کار

سابقه مشاوره: 18 سال

دریافت رزومه

نام مشاور:  عباس عسجدی

حوزه تخصصی: کسب و کار

سابقه مشاوره: 18 سال

دریافت رزومه